• SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIMI
 • Haritalarının sayısal hale getirtilmesi, bunlarla beraber mülkiyet bilgilerinin güncellenerek elektronik ortamlara aktarılması çalışmalarıdır.

  • Çalışma Alanı Sınırlarının Belirlenmesi
  • Yer Kontrol Noktalarının İstikşaf Kanavalarının Hazırlanması
  • Yer Kontrol Noktalarının Zemin Tesislerinin Yapılması, Röperlenmesi ve Ölçülerinin Yapılması
  • Kesin Kanavaların Hazırlanması
  • Kadastro Çalışma Alanı Sınırlarının Ölçümü
  • Ada Bölümleme ve Kroki İşlemlerinin Yapılması
  • Taşınmaz Malları Sınırlandırma, Tespit ve Ölçüm İşlerinin Yapılması
  • Alan Hesaplarının Yapılması
  • Paftaların Çizilmesi
  • Askı İlanın Hazırlanması ve İlan Edilmesi
  • Tapu Kütüklerinin Yazılması
  • Fen Klasörlerinin ve Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi
  • Takbis (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)
  • UVDF (Ulusal Veri Değişim Formatı)
 • KAMULAŞTIRMA PLANLARININ HAZIRLANMASI
 • Firmamız; İmar planlarında özel mülkiyete ait araziler üzerinde; resmi yapılara, okul, yol, tesislere, park, otopark, yeşil alan, çocuk bahçesi, hal, mezbaha, pazaryeri, toplu taşıma istasyonu, terminal gibi resmi ve umumi hizmetlere ayrılan alanlardaki imar planlarının uygulanması işlemleri konularındaki çalışmalarına devam etmektedir.

  • Yer Kontrol Noktalarının Tespit Edilmesi ve Tesislerin Yapılması
  • Kanavaların Hazırlanması
  • Detay Alımının Yapılması
  • Yapılan Projelere Göre Kamulaştırma Genişliklerinin Belirlenmesi
  • Tedaş Kamulaştırmalarında ENH Projelerine Direk Yerleri ve İrtifak Alanlarının Tespit Edilmesi
  • Kadastral Altlığın (Mülkiyet Durumunun) Oluşturulması
  • Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınması
  • Kamulaştırma Hesaplarının Yapılmas
  • Beyannamelerin ve Röleve Krokilerinin Yapılması
  • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması
 • FOTOGRAMETRİK HARİTALAR
 • Şirketimiz Görüntü algılama sistemleri yardımıyla yeryüzü ve çevresi ile diğer fiziksel nesnelerle ilgili güvenilir bilgilerin elde edilmesini, işlenmesini, kaydını, ölçümünü, analizini ve sunumunu içeren çalışmalarıyla son teknolojik ekipman ve uzman kadrosuyla ilerlemeye devam edecektir. Fotogrametrik Haritalar;

  • Ülke ölçmelerinde jeodezik ülke ağının sıklaştırılması
  • Büyük, orta ve küçük ölçekli haritaların yapımında
  • 1/5000 ölçekli kadastral haritaların yapımında
  • Bölge şehir ve imar planlarının hazırlanmasında kullanılmaktadır .
 • GPS/UZAKTAN ALGILAMA
 • Şirketimizde mevcut son sistem GPS (Global Positioning System), cihazlar, belirli yörüngelerde bulunan uydulardan aldıkları sinyalleri işleyerek o anki konumu oldukça doğru şekilde hesaplayan cihazlardır. Bu sistemler, bulunulan yerin koordinatlarına ek olarak, yükseklik bilgisini, eğer hareket halindeysek sürati, daha önceden belirlenmiş bir noktaya olan uzaklığı ve benzeri diğer bilgileri de sunabilmektedir. CBS veritabanına girilen verilerin koordinatlarını elde etmek için ya da uydu görüntüsünde seçilen bir noktayı incelemek için yapılan arazi çalışmalarında ilgili noktanın tam yerini bulabilmek için GPS cihazlarından yararlanmaktayız.

 • İMAR UYGULAMALARI
 • Şehirlerin ve şehirleşmekte olan yerleşim alanlarının, ilerleyen nüfus ve gelişen ihtiyaçlara daha iyi cevap vermesi, arazilerin maksimum verimle kullanılması ve çarpık kentleşmenin engellenmesi amacıyla düzenlediğimiz planlardır.

  • Uygulama Alanının Sınırlarının Belirlenmesi
  • Uygulama Alanı İçerisindeki Kadastral Altlıkların Sayısal Hale Getirilmesi
  • Yer Kontrol Noktalarının Tespit, Tesis Ve Ölçüleri
  • Halihazır Haritanın Güncelleştirilmesi
  • Uygulama İmar Planının Hazırlanması
  • Dağıtım Cetvellerinin Hazırlanması
  • Planın Araziye Aplikasyonu
 • GIS/COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • Günümüzde Dünyada ve Türkiye'de bilgi paylaşım hızının önemi düşünüldüğünde İngilizce adı Geographical Information Systems (GIS) olan " Coğrafi Bilgi Sistemleri ; akla gelmektedir. Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bu sistemi kabul edip çalışmalarını bu yönde ilerleten şirketimiz daha ileri noktalara gelmek ve dünyaya adını duyurmayı hedef edinmiştir.

 • ORMAN YOLLARI ŞEBEKE PLANI YAPIMI İŞİ
  • 1/25 000 Ölçekli Paftaların Sayısallaştırılması
  • 1/25 000 Ölçekli Mevcut Amenejman Planının Sayısallaştırılması
  • Bilgilerin PC Ortamında Paftaya İşaretlenmesi
  • Mevcut Orman Yollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
  • Mevcut Stabilize ve Ham Köy ve Karayollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
  • Mevcut Asfalt Köy ve Karayollarının Arazide Paftaya İşaretlenmesi
  • PC Ortamında Taslak Yol Şebeke Planının Hazırlanması
  • Dere Yollarının Arazide Gezilmesi ve Röperlenmesi
  • Yamaç Yolu Güzergahlarının Arazide İncelenmesi
  • Taslak Yol Şebeke Planının Çızılmesi ve Renklendirilmesi
  • PC Ortamında Yolların İsimlendirilesi ve Kodlanması
  • PC Ortamında Teknik Raporun ve Cetvellerinin Hazırlanması ve Yazılması
  • PC Ortamında Yol Şebeke Planının Çizimi ve Renklendirilmesi
  • Yol Şebeke Planının Bezlenmesi, Ciltlenmesi, ve Cd lerinin Hazırlanması
 • ORMAN AMENEJMAN PLANI YAPIMI
 • Firmamız, hem amenajman planlama ve uygulamasında hem de orman bilgi sisteminin geliştirilmesinde önemli adımlar atmıştır.Orman amenajmanı günümüz orman işletmeciliğinde teknik ve idari usulleri, zaman ve mekan düzeni içerisinde bünyesinde toplayan önemli bir ormancılık anabilim dalıdır.Amenajman planlarının yapımında fotogrametri, biometri ve yersel metotlardan faydalanılarak Ağaçların cinslerinin belirlenmesi, yaşlı orman , genç orman tayini , orman zarar ve hastalıklarının tespit edilmesi işlemleri firmamızca itinayla yapılmaktadır.

 • ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİ
 • Firmamızca yapılan arazi toplulaştırma projelerinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

  • Mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması : Proje sahasına ait tapu bilgilerinin bilgisayar ortamında güncellenmesinin yapılması
  • Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve alna kontrolünün yapılması: Proje sahasına ait paftaların sayısallaştırılması ve tecvizi aşan parsellerin belirlenmesi işlemleri
  • Yer kontrol noktalarının tesisi: Yeni tesis edilecek nirengi , poligon ve nivelman noktalarının yerlerinin tespit edilmesi ve istikşaf kanavalarının hazırlanması
  • Halihazır haritaların yapılması
  • Parsel değer sayısının hesabı ve bilgisayara aktarımının yapılması
  • Adaların oluşturulması
  • Köy sınırlarının düzenlenmesi
  • Çiftçilerle mülakat : Bu işlemde, derecelendirme haritası, eski mülkiyet listesi (AT1), Soyadı sıralı liste (AT2), halihazır arazi
  • Parselasyon planının yapılması
  • Yer kontrol noktalarının ölçüsünün yapılması
  • Ada ve parsel köşelerinin aplikasyonunun yapılması
  • Ayırma çapı düzenlenmesi
  • Tescil işlemlerinin yapılması
  • Tarla sınırının düzenlemesi
 • SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIMI
 • Arazinin topoğrafik yapısının ve halihazır durumunun bilgisayar ortamında algılanabilmesinin ve kullanılabilmesinin hazır hale getirilmesi çalışmalarıdır.

  • Çalışma Alanlarının Belirlenmesi
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman İstikşaf Kanavalarının Hazırlanması
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman Tesislerinin YApılması, Röperlenmesi ve Ölçülerinin Yapılması
  • Nirengi, Poligon ve Nivelman İkesin Kanavalarının Hazırlanması
  • Meskun ve Gayri Meskun Sahada Detay Ölçülerinin Yapılması 
  • Hesap,  Tersimat  ve Çizim İşleri
 • ETÜT PROJE İŞLERİ
  • Demiryolu Otoyol ve Devlet Yolları Projeleri
  • Büyük ve Küçük Sanat Yapıları Projeleri
  • Tünel Projeleri
  • Zemin Araştırma İşleri
  • Altyapı Projeleri

   

 • ALTYAPI PROJELERİ YAPIMI
  • Pissu projeleri
  • Yağmur suyu projeleri
  • İçmesuyu projeleri
 • MOBILE MAPPING SiSTEM İLE ARAZİ ÖLÇÜMLERİ
  • Yüksek yoğunluklu ve kalitede3D mekansal bilgiyi daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle elde etmek için oldukça etkili bir çözüm……
  • Coğrafi Bilgi Sistemi, Akıllı Şehirler ve Haritalama
  • 3D Nokta bulutu verisi toplanması
  • Sürüş güzergahı boyunca tüm fiziksel objelerin ayrıntılı toplanması ve ölçülen mekansal verilerin kontrolü,
  • Topoğrafik haritalama,
  • İnşaat Mühendisliği uygulamalarında ölçümler,
  • Karayolu ve raylı sistem uygulamaları,
  • Jeolojik haritalama ve Şev yüzey analizleri altlık veri,
  • Peyzaj uygulamaları

   

Naberte